Sverige har under många år arbetat för en bättre värld och bidragit med pengar till olika områden i världen för att förbättra villkoren på plats i just dessa områden och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är en statlig myndighet som arbetar med just dessa frågor, SIDA som det förkortas ligger direkt under utrikesdepartementet och arbetet med att förbättra världen görs ofta i samarbete med olika välgörenhetsorganisationer där insatserna finansieras tillsammans. Sveriges riksdag har beslutat att 1% av BNI ska gå till dessa olika projekt och Sidas val av projekt utgår från var insatsen kan hjälpa till mest och kan se olika ut beroende på platsen och vilken typ av insats som behövs och detta arbete har gjorts sen 1965 då just SIDA bildades. Sveriges historia med bistånd till andra länder påbörjades dock tidigare än så och redan under 1800 talets andra halva skickades missionärer ut till bland annat nuvarande Etiopen för att bedriva sjukstugor och skolor med starka inslag av utlärande av kristendomen. Detta arbete fortsatte på samma vis ända till andra världskriget där Sverige var neutrala och inte deltog i några direkta krigshandlingar utan arbetade främst med att hjälpa flyktingar från dom nordiska och baltiska länderna. Efter kriget upptogs arbetet med bland andra Etiopen men det startades även olika projekt med studentutbyten samt föregångaren till Sida såg sin start i och med att centralkommiten för svenskt bistånd till mindre utvecklade områden bildades och den var ett samarbete mellan våra folkrörelser och staten och än en gång stod Etiopen för mottagandet av bistånd men även Pakistan fick en hel del hjälp. Under 1950 var debatten om bistånd intensiv men det diskuterades inte så mycket om vilka man skulle hjälpa utan om hur mycket biståndet skulle få kosta. Tillsammans med folkrörelserna anordnades det insamlingar under parollen Sverige hjälper under den andra halvan av 1950 talet.

SIDA och dess biståndsverksamhet

På 1960 talet var det framförallt statliga insatser som gjordes utan inblandning från dom olika rörelserna och efter att den nybildade nämnden för internationellt bistånd bildats 1962 men efter stora problem i organisationen bildades SIDA som fick mycket mer resurser än tidigare för att kunna hjälpa ännu fler länder. Det var en del stora förändringar i världen under 1960 talet, framförallt på den afrikanska kontinenten då flera länder blev självständiga och för att kunna främja höjningen av de fattiga folkens levnadsstandard antog riksdagen en proposition som innebar att det berömda 1% målet skulle uppnås. 1970 talet såg en fortsatt utökning av biståndspengarna och under den andra halvan uppnåddes målet men arbetet som pågått med inriktning på att bygga upp viktiga samhällsfunktioner som bland annat skola och sjukvård fick sig en törn då man insåg att det inte var så enkelt att bara överföra den västerländska modellen till Afrika och man började nu prata om att biståndet skulle vara på mottagarens villkor samt man började inse att fattigdomen bidrar en hel del till olika miljöproblem vilket behövdes tas med mer i arbetet för att kunna få effekter som verkligen skulle kunna bestå för en längre tid. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.