Den svenska marinen är en av dem äldsta försvarsgrenar inom Försvarsmakten, grundad redan 1522 och marinen har betytt väldigt mycket för Sverige genom historien. Då Sverige en gång i tiden var en stormakt var det mycket tack vare den då väldigt effektiva marinen.

Från Gustav Vasa till idag

Redan 1522 lade Gustav Vasa grunden för det som senare skulle bli den svenska marinen. Men redan på vikingarnas tid fanns det en organisation som koordinerade dem olika krigsskeppen. Efter att Sverige lämnade Kalmarunionen så beslöt Gustav Vasa att införskaffa några skepp från den numera tyska staden Lübeck och dessa skepp kom att bli grunden för den svenska marinen. Med tiden blev den svenska marinen väldigt viktig för svensk krigsföring och många slag blev vunna tack vare den då väldigt effektiva och relativt stora flott som Sverige hade. På 1800-talet började den svenska marinen att bedriva internationell verksamhet och en av dem första operationerna var att se till att förhindra anfall av pirater mot den svenska sjöfarten och handeln man bedrev ute i världen.

I början på 1900-talet blev marinen mer organiserad och 1902 grundades Kustartilleriet som ett eget vapenslag inom marinen. Kustartilleriets verksamhet var uppdelad på sex olika marindistrikt och precis som namnet antyder var deras uppgift att skydda svensk kust och fastland. Dock skedde en förändring redan 1948 där man istället behöll all personal men man delade upp kustartilleriet i två olika marindistrikt. Åren efter det har den svenska marinen vid flera tillfällen omorganiserats och man har samtidigt minskat dess storlek och förband.

På 1980-tal var den svenska marinen på alla löpsedlar då man hade funnit bevis på att sovjetiska ubåtar hade varit i svenskt territorium och från politiskt håll menade man att man borde öka anslagen till den svenska marinen då det utförde en sådan viktig funktion dem ganska osäkra tiderna under kalla krigets 80-tal. I och med kalla krigets slut så fanns det inget större hot och man beslutade på att drastiskt minska alla anslag till både marinen men egentligen till hela Försvarsmakten.

Den svenska marinen är idag inte alls den organisation den en gång var men man får inte glömma att Sverige fortfarande har en relativt stor flotta om man jämför med våra grannländer. Idag ser organisationen lite annorlunda ut men den består av fyra olika förband som är följande: Amfibiekåren, Ubåtsflottilj, Sjöstridsflottiljen, samt Marinbasen. Även en större skola ingår under marinen idag och det är den anrika Sjöstridsskolan i Karlskrona. Den svenska marinen använder olika krigsfartyg beroende på vilket förband.

Marinbasen, flottans ledning och central finns på tre olika ställen riket och men det är oftast Stockholms som är resident för Marinchefen, marinens högsta chef. I dagsläget heter marinchefen Jens Nykvist. Förbanden är idag placera i främst tre olika platser i Sverige, i Karlskrona, i Göteborg och Stockholm. I Stockholm hittar man dem två största anläggningarna, Muskö samt Berga. Idag är den svenska marinen fortfarande en viktig gren av det svenska försvaret oh man deltar ofta på olika internationella uppdrag. Man samarbetar idag med andra EU-länder men utför även övningar med NATO. Då Sverige har en väldigt lång kust så kommer marinen att alltid vara en viktig del av försvaret.